شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم، هشتادم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/11/27 نامه دولت  
1360/11/28 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصول 77 - 125 - 80
1361/03/06 نامه شوراي نگهبان  
1361/03/13 استفساريه  
1361/03/20 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصول 77 - 125 - 80
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و يكم  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-