شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه مجازات اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/16 لايحه  
1361/06/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 110 - 36
1361/08/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/08/15 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-