شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/02 مصوبه هيات وزيران  
1395/05/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1395/07/11 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1395/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1396/05/11 نامه دولت  
1396/06/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-