شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/02 مصوبه هيات وزيران  
1395/05/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1395/07/11 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1395/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1396/05/11 نامه دولت  
1396/06/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 85
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/04/30 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/4/30 شوراي نگهبان  
1395/07/28 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/7/28 شوراي نگهبان  
1396/06/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/6/8 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-