شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/12 مصوبه هيات وزيران  
1398/04/25 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-