شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ماليات بر ارزش افزوده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/12/24 لايحه  
1399/02/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/07 نامه استمهال  
1399/03/13 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1399/04/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/05/08 نامه استمهال  
1399/05/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 85 - 15 - 3 - 100 - 52 - 48 - 53 - 110 - 158 - 60 - 159
1399/05/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1399/09/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/09/26 نامه استمهال  
1399/10/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 53 - 60 - 85 - 110
1400/01/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/02/01 نامه استمهال  
1400/02/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار  
1400/03/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله پنج  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-