شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/07/14 مصوبه هيات وزيران  
1398/09/25 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1399/04/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 13 - 12 - 4 - 3 - 85 - 138 - 152
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-