شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/07/14 مصوبه هيات وزيران  
1398/09/25 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1399/04/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 13 - 12 - 4 - 3 - 85 - 138 - 152
1400/03/23 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1400/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-