شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/08/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 60 - 160
1400/10/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/10/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 60
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-