شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح توقف اجراي ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1401/11/5

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1402/04/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1402/04/10 نامه شوراي نگهبان  
1402/04/17 نامه استمهال  
1402/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 75 - 110
1402/05/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/05/24 جدول تطبيقي  
1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1402/06/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 110
1402/06/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/06/26 جدول تطبيقي  
1402/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-