شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/03/03 لايحه  
1395/02/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/03/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/03/05 نامه استمهال  
1395/03/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/03/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 74 - 75
1395/07/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 85 - 29 - 75 - 53
1398/06/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/06/23 جدول تطبيقي  
1398/06/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/06/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/31 نامه استمهال  
1398/07/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 60 - 85
1399/02/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/30 نامه استمهال  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار  
1399/06/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/06/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج  
1399/08/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله شش  
1399/09/03 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/03/13 نهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
1398/06/27 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1398/6/27 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-