شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح بند يك ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني، آشاميدني مصوب سال 1334

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/01 لايحه  
1360/05/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/07/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-