شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/01/13 مصوبه هيات وزيران  
1399/02/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/04/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1399/05/15 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1399/05/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-