شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق كارآفريني اميد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/27 مصوبه هيات وزيران  
1398/02/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1398/07/17 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1398/07/30 جدول تطبيقي  
1399/05/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1399/06/16 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1399/08/20 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله سه  
1399/09/23 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1400/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار  
1400/06/28 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1400/07/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله پنج  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-