شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق كارآفريني اميد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/27 مصوبه هيات وزيران  
1398/02/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-