شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/09/14 مصوبه هيات وزيران  
1397/10/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/10/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/10/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1398/04/02 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1398/04/15 جدول تطبيقي  
1398/04/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/25 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1399/06/26 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 3
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-