شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حفاظت از خاك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/03/12 لايحه  
1397/07/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/07/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/15 نامه استمهال  
1397/07/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/07/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1397/10/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/11/02 جدول تطبيقي  
1397/11/06 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1397/11/10 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1397/11/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/01/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/01/21 جدول تطبيقي  
1398/01/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/01/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/01/31 نامه استمهال  
1398/02/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 85 - 138 - 110
1398/03/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/03/07 جدول تطبيقي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1398/03/22 متن نهايي قانون  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1398/02/07 نظر هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي در مورد لايحه حفاظت از خاك  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/07/18 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/7/18 شوراي نگهبان  
1397/07/25 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/7/25 (عصر) شوراي نگهبان  
1397/07/25 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/7/25 (صبح) شوراي نگهبان  
1397/11/10 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/11/10 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-