شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتاد و يكم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/11 استفساريه  
1361/03/06 نظر شوراي نگهبان (مشورتي)  
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصول هفتاد و هفتم، هشتادم و يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-