شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/10/05 مصوبه هيات وزيران  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-