شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح بند (ث) ماده (3) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/01 طرح  
1361/03/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-