شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و چهارم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/08 استفساريه  
1359/10/24 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 144
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-