شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/01/31 طرح  
1393/05/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1393/05/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/05/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 110
1393/07/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1393/07/20 جدول تطبيقي  
1393/07/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/07/29 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/07/30 نامه استمهال  
1393/08/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 110
1396/08/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/08/14 جدول تطبيقي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/08/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 110
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/05/29 هفدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/07/30 بيست و دومين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1396/08/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/8/17 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-