شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/04/01 مصوبه هيات وزيران  
1399/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-