شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح لايحه قانوني راجع به تعيين حداكثر مبلغ وام مسكن و الحاق يك ماده و يك تبصره به لايحه قانوني مذكور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/20 لايحه  
1360/09/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-