شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/11/04 مصوبه هيات وزيران  
1396/11/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1396/12/13 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1397/01/21 جدول تطبيقي  
1397/02/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/02/05 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/2/5 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-