شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/02/05 مصوبه هيات وزيران  
1400/05/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-