شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (5) قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب 1351/12/27

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/16 لايحه  
1361/04/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/21 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-