شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه مديريت بحران كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/03/02 لايحه  
1397/11/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/11/30 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/11/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/12/01 نامه استمهال  
1397/12/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 12 - 15 - 60 - 57 - 75 - 85 - 110 - 138
1398/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/02/31 جدول تطبيقي  
1398/03/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/09 نامه استمهال  
1398/03/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 110
1398/05/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/05/12 جدول تطبيقي  
1398/05/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/20 نامه استمهال  
1398/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1398/06/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-