شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاحيه اساسنامه شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي و شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/12/27 مصوبه هيات وزيران  
1398/01/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/02 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-