شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي-سهامي خاص

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/12/05 مصوبه هيات وزيران  
1399/02/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/06/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-