شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه‌اي-سهامي خاص

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/12/05 مصوبه هيات وزيران  
1399/02/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/06/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1399/09/16 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1399/12/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-