شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/09/20 مصوبه هيات وزيران  
1392/11/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1392/11/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1392/12/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1393/01/24 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1393/02/08 جدول تطبيقي  
1393/02/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/02/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1393/03/11 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/02/10 چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-