شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/11/29 طرح  
1397/10/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/11/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/11/10 نامه استمهال  
1397/11/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/11/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 85 - 43 - 15 - 3 - 75
1398/01/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/01/21 جدول تطبيقي  
1398/01/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/01/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/01/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 57 - 85 - 75
1398/02/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/02/21 جدول تطبيقي  
1398/02/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/28 نامه استمهال  
1398/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1398/03/15 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-