شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي ‌اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/04/10 طرح  
1398/01/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/02/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/02/04 نامه استمهال  
1398/02/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 176
1398/03/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/03/07 جدول تطبيقي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/13 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1398/03/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/04/02 جدول تطبيقي  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1398/04/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-