شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك بند به قانون تعيين تكليف كاركنان دربار سابق

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/26 لايحه  
1360/09/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/10/21 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-