شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تجويز تعيين پايه و سمت قضايي توسط شوراي عالي قضايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/16 لايحه  
1361/03/24 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/03/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/01 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-