شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تجارت الكترونيكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/12/07 طرح  
1382/02/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/02/31 نامه استمهال  
1382/03/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 85
1382/05/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/05/28 جدول تطبيقي  
1382/06/06 نامه استمهال  
1382/06/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 3
1382/08/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/08/23 جدول تطبيقي  
1382/09/04 نامه استمهال  
1382/09/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 3
1382/10/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/10/20 جدول تطبيقي  
1382/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1382/11/05 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-