شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/12/11 طرح  
1394/11/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1394/12/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/12/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/12/19 نامه استمهال  
1394/12/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 57 - 85 - 158 - 34 - 37 - 108 - 112 - 91 - 115 - 157 - 162
1395/03/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/03/13 نامه استمهال  
1395/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 57 - 85
1400/08/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/09/03 نامه استمهال  
1400/09/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 3
1401/05/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/06/02 نامه استمهال  
1401/06/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصل 15
1401/07/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله پنج  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/03/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/3/17 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-