شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/06/27 مصوبه هيات وزيران  
1381/07/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1381/08/13 متن نهايي اساسنامه  
<<< عناوين مرتبط >>>
تذكر در خصوص رعايت روند قانوني تصويب اساسنامه ها  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-