شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك بند به تبصره (1) قانون بودجه سال 1399 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/04/31 طرح  
1399/05/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/05/29 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 52 - 3 - 53 - 15
1399/06/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/07/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 3
1399/07/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-