شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح فهرست احكام قانوني نامعتبر در حوزه ورزش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/08 طرح  
1399/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1399/11/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/12/06 نامه استمهال  
1399/12/16 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1400/11/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/12/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1399/11/29 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1399/11/29 (عصر) شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-