شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/05/25 طرح  
1394/06/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1394/06/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/06/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 110
1394/11/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1394/12/09 جدول تطبيقي  
1394/12/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 57
1394/12/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/01/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/01/25 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله سه  
1395/02/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/02/22 جدول تطبيقي  
1395/02/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
1395/03/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-