شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت عمران شهر جديد ايوانكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/11/28 مصوبه هيات وزيران  
1398/03/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-