شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/11/02 لايحه  
1382/05/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/05/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1382/09/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/09/21 جدول تطبيقي  
1382/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1382/10/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-