شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1382 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/09/29 لايحه  
1381/11/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1381/11/27 نامه استمهال  
1381/11/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله غير رسمياصول 52 - 53 - 100 - 3 - 43 - 83 - 57 - 44 - 55 - 85
1381/12/04 نامه شوراي نگهبان  
1381/12/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 52 - 53 - 57 - 100 - 43 - 3 - 83 - 44 - 85 - 55 - 94 - 99 - 112
1381/12/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1381/12/06 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 52 - 53 - 43 - 3 - 57 - 44 - 94 - 99 - 112
1381/12/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1381/12/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1381/12/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 3 - 52 - 53 - 43 - 57 - 44 - 99 - 94 - 112
1381/12/13 نامه شوراي نگهبان  
1381/12/15 نامه شوراي نگهبان  
1381/12/24 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1382/01/01 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-