شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/02 لايحه  
1360/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/08/20 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-