شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/16 استفساريه  
1359/11/08 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 69
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-