شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/04/06 مصوبه هيات وزيران  
1400/06/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1400/08/12 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1400/08/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-