شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/07/02 مصوبه هيات وزيران  
1399/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-