شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تعيين نام مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/04/30 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/04/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/04/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/06/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-