شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به لايحه قانوني راجع به افزايش مدت مندرج در ماده (38) قانون امور گمركي از پنج سال به ده سال و تغييرات آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/17 لايحه  
1359/11/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/01/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-