شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح جهش توليد مسكن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/06/19 طرح  
1400/01/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/01/23 نامه شوراي نگهبان  
1400/02/01 نامه استمهال  
1400/02/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 60
1400/04/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/04/16 نامه استمهال  
1400/04/22 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1400/05/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/06/01 نامه استمهال  
1400/06/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-