شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه راجع به تفويض اختيارات و وظايف شوراي عالي هواپيمايي كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/07/12 لايحه  
1359/12/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/01/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/05/03 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-