شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/10/13 طرح  
1399/02/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 75 - 85 - 138
1400/04/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/04/23 نامه استمهال  
1400/05/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 138 - 158
1400/08/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/09/17 نامه استمهال  
1400/09/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 138
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-